O PROJEKTE DC SIELNICA

Hlavným cieľom projektu „Detské centrum Sielnica“ je zlepšením podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami najmä žien prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu – Podpora zariadení a služieb pre deti za účelom zosúlaďovania rodinného a pracovného života (jasle, škôlky, opatrovateľky a pod.) a podpora podnikania v oblasti služieb starostlivosti o deti  s dôrazom na inovatívne prístupy –  v našom prípade je to prevádzka  Detského centra Sielnica na adrese Sielnica 15, kde poskytujeme flexibilnú starostlivosť deťom vo veku 3- 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou podľa individuálnej potreby rodičov. Flexibilnú starostlivosť o deti poskytujeme v prevádzkových časoch od 6:30 do 18:30 počas pracovných dní. Pokrytie individuálnej potreby flexibilnej starostlivosti – v neskorších poobedňajších hodinách do 20:00 a počas víkendov v čase 7:00 – 15: 00 bude prebiehať individuálne, po osobitnej dohode s rodičmi a v prípade ich záujmu. Prevádzka Detského centra Sielnica bude celoročná.

Doba realizácie projektu je 24 mesiacov, projekt sme začali realizovať 1.8.2018 spustením poskytovania služby flexibilnej starostlivosti. Projekt flexibilnej starostlivosti plánujeme udržať dlhodobo.

Cieľovou skupinou projektu sú nielen ženy resp. rodičia po materskej, rodičovskej dovolenke, ale aj uchádzači o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami, záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami, uchádzači o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní rodinného a pracovného života, záujemcovia o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní rodinného a pracovného života, zamestnanci a SZČO  s rodičovskými povinnosťami.

Detské centrum Sielnica, Európska únia projekt